Nikolaeva
Nikolaeva
Награды
Золотая медаль
Золотая медаль
Длинные нарды
2021, Длинные нарды. "Профиль", командный зачет
Бронзовая медаль 3
Бронзовая медаль
Длинные нарды
2020, Длинные нарды. "Профиль", командный зачет
2019, Длинные нарды. "Профиль", командный зачет
2018, Длинные нарды. "Профиль", командный зачет
Награды: 4

О наградах